Dwa budynki wielorodzinne

Kompleksowe wykończenie inwestycji do stanu deweloperskiego

InwestorHome Center Poland Sp.z o.o.
ObiektZespół dwóch budyn­ków miesz­kal­nych wie­lo­ro­dzin­nych z usłu­gami i gara­żami pod­ziem­nymi przy al. Wilanowskiej w Warszawie
Data ukończeniapaź­dzier­nik 2017r.
ZakresKompleksowe wykoń­cze­nie inwe­sty­cji do stanu dewe­lo­per­skiego zespołu dwóch budyn­ków miesz­kal­nych wie­lo­ro­dzin­nych z usłu­gami i gara­żami podziemnymi.
  • PUM 6 220 m2,
  • kuba­tura 53 000 m3,
  • liczba miesz­kań 107,
  • sześć kon­dy­gna­cji nadziemnych,
  • garaże (bud.A – trzy pię­tra poni­żej zera, 108 miejsc posto­jo­wych; bud.B – jedno pię­tro poni­żej zera, 17 miejsc postojowych),
  • powierzch­nia cał­ko­wita 16 600 m2.