Nadbudowa zamieszkanej kamienicy

Nadbudowa o dwie kondygnacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego

InwestorIPECO sp. z o.o.
ObiektZamieszkała kamie­nica wie­lo­ro­dzinna – ul. Okrąg 2 w Warszawie
Data ukończenialisto­pad 2015r.
Zakres
  • wyko­na­nie pod­bić fun­da­men­to­wych żelbetowo-stalowych,
  • prze­dłu­że­nie kla­tek scho­do­wych wraz z szach­tami win­do­wymi o dwie kondygnacje,
  • nad­wie­sze­nie stropu sta­lo­wego nad czę­ścią ist­nie­jącą budynku, 
  • prace murar­skie,
  • roz­biórka żel­be­to­wego dachu wraz z kominami,
  • wyko­na­nie stro­pów w tech­no­lo­gii żel­be­to­wej, stalowo-żelbetowej i sta­lo­wej wraz z war­stwami izo­la­cji dachu i doce­lo­wym prze­kry­ciem z papy,
  • wypro­wa­dze­nie nowych kominów.