Budynek mieszkalny Nowy Świat 11

Pięciopiętrowy budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i pasażem handlowym

InwestorNowy Świat 11 sp.z o.o. sp.k.
ObiektBudynek miesz­kalny Nowy Świat 11 w Żyrardowie z gara­żem pod­ziem­nym i pasa­żem handlowym.
Budynek sąsia­duje z zabyt­kową, dawną Pluszarnią i Pończoszarnią. Forma bryły budynku nawią­zuje skalą i gaba­ry­tami do histo­rycz­nej zabu­dowy miej­sca (dawna część poń­czo­szarni). Detal archi­tek­to­niczny nowo­cze­sny, z udzia­łem tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów takich jak cegła, stal, nawią­zuje do nowo­cze­snej archi­tek­tury industrialnej.
Podziemna część budynku pełni funk­cję garażu zamknię­tego dla samo­cho­dów oso­bo­wych (łącz­nie 80 miejsc posto­jo­wych). Parter budynku prze­zna­czony na lokale usłu­gowe, ukształ­to­wano jako pasaż han­dlowy. Na pię­trach od I do V znaj­duje się 79 miesz­kań, od 1 do 4 pokoi i metrażu od 30 do 86 m2. Większość miesz­kań ma bal­kony, a nie­które bar­dzo atrak­cyjne, duże tarasy. Część miesz­kań na I pię­trze ma bez­po­średni dostęp do patio.
Data ukończeniapaź­dzier­nik 2019

Wizualizacje zewnętrzne

Wizualizacje wnętrz

Prace budowlane

Prace budowlane