Zabytkowy spichrz

Odtworzenie zabytkowego budynku spichrza na budynek karczmy

InwestorWłodarzewska SA Warszawa
Obiektkarczma – Sobienie Szlacheckie
Data ukończeniasier­pień 2012
Zakresodtwo­rze­nie zabyt­ko­wego budynku spi­chrza pod nad­zo­rem kon­ser­wa­tora zabyt­ków do pier­wot­nego wize­runku wraz z prze­kształ­ce­niem na budy­nek karczmy. Czyszczenie ele­wa­cji i pod­mu­rówki budynku SPICHRZ z zasto­so­wa­niem gra­nu­la­tów ate­sto­wa­nych (mączek i kred) cał­ko­wi­cie neu­tral­nych dla ście­ral­nego pod­łoża oraz nie­szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska natu­ral­nego i urba­ni­stycz­nego metodą HYDROVIRVIT