Zabytkowa wozownia

Odtworzenie zabytkowego budynku wozowni na budynek hotelowy

InwestorWłodarzewska SA Warszawa
Obiekthotel – Sobienie Szlacheckie
Data ukończeniasier­pień 2012
Zakresodtwo­rze­nie zabyt­ko­wego budynku wozowni pod nad­zo­rem kon­ser­wa­tora zabyt­ków do pier­wot­nego wize­runku wraz z prze­kształ­ce­niem na budy­nek hotelowy