Osiedle mieszkaniowe Bielnik

Czteropiętrowe osiedle mieszkaniowe obok Parku Dittricha w Żyrardowie

InwestorNowy Świat Park Residence sp.z o.o. 2 sp.k.
ObiektCzteropiętrowe osie­dle miesz­kalne obok Parku Dittricha w Żyrardowie z gara­żami pod­ziem­nymi i loka­lem handlowym .
Nowe osie­dle miesz­ka­niowe na tere­nie daw­nych Żyrardowskich Zakładów Lniarskich, od połu­dnia gra­ni­czące z Parkiem Dittricha oraz zbior­ni­kiem wodnym.
Nowoczesna bryła budyn­ków połą­czona z okła­dziną klin­kie­rową, nawią­zuje do budynku OWI, wpi­sa­nego do reje­stru zabyt­ków.

Prace budow­lane podzie­lone są na trzy etapy.

Etap pierw­szy osie­dla miesz­ka­nio­wego Bielnik – miesz­ka­nia przy parku to dwu­klat­kowy budy­nek z 55 prze­stron­nymi miesz­ka­niami dwu­po­ko­jo­wymitrzy­po­ko­jo­wymi czte­ro­po­ko­jo­wymi. Wszystkie miesz­ka­nia na par­te­rze budynku mają duże tarasy‐ogródki, nato­miast te na pię­trach – jeden lub dwa bal­kony, które dają dodat­kowe moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia prze­strzeni mieszkalnej.

Pod budyn­kiem będzie znaj­do­wał się garaż pod­ziemny. Ponadto pro­jekt prze­wi­duje stan­dar­dowe par­kingi zewnętrzne, dostępne dla miesz­kań­ców i gości. Na dachu będzie ogól­no­do­stępny taras na dachu o powierzchni około 120 m2

Data ukończeniaw trak­cie realizacji

Strona inwestycji: Bielnik Park Residence – mieszkania przy parku Dittricha

Wizualizacje