Zabytkowa kamienica

Modernizacja/odtworzenie zabytkowej kamienicy

InwestorIPECO Sp. z o.o.
Obiektkamie­nica – ul. Poznańska w Warszawie
Data ukończenialipiec 2014
Zakres
  • pod­bi­cia ław fun­da­men­to­wych cegla­nych jed­no­stronne (do szer. 2,5m) i dwustronnie, 
  • roboty roz­biór­kowe ścian, stro­pów, kla­tek scho­do­wych, dachu o kon­struk­cji drewnianej, 
  • wyko­na­nie żel­be­to­wych szach­tów windowych, 
  • wymiana stro­pów drew­nia­nych na WPS i płyty stro­powe żelbetowe, 
  • wyko­na­nie kon­struk­cji słupowo-ryglowej sta­lo­wej nośnej i odciążającej, 
  • roboty murowe (ściany, kominy szachty) i napraw­cze (wzmoc­nie­nia skle­pień otwo­ro­wych ceglanych), 
  • prace kon­struk­cyjne żel­be­towe (klatki scho­dowe, trzpie­nie, tarcze), 
  • roboty pokryw­cze izolacyjne, 
  • nad­bu­dowa dwóch kondygnacji