Zamieszkana kamienica

Przebudowa zamieszkanego budynku wielorodzinnego

InwestorIPECO sp. z o.o.
ObiektZamieszkany budy­nek wie­lo­ro­dzinny – ul. Ludna 9 Warszawa
Data ukończeniaw trak­cie prac
ZakresRemont, prze­bu­dowa, roz­bu­dowa, nad­bu­dowa kamie­nicy ze zmianą spo­sobu użyt­ko­wa­nia pod­da­sza na cele miesz­kalne wraz z budową windy zewnętrz­nej
  • repro­fi­la­cja znisz­czo­nych ele­men­tów żel­be­to­wych,
  • wzmoc­nie­nie ist­nie­ją­cych słu­pów i stro­pów w kamie­nicy,
  • wyko­na­nie żel­be­to­wych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych nad­bu­dowy,
  • roz­biórka żel­be­to­wego dachu wraz z komi­nami,
  • prace murar­skie,
  • wypeł­nie­nie wyrwy w budynku,
  • wyko­na­nie żel­be­to­wego szachtu win­do­wego.