Zamieszkany budynek wielorodzinny

Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

InwestorIPECO sp. z o.o.
ObiektZamieszkały budy­nek wie­lo­ro­dzinny – ul. Puławska 108112 w Warszawie 
Data ukończeniaSierpień 2015r.
ZakresNadbudowa o jedną kon­dy­gna­cję miesz­kalną i prze­bu­dowa wraz z remon­tem ele­wa­cji budynku miesz­kal­nego, wie­lo­ro­dzin­nego z usługami. 
  • prze­dłu­że­nie 6 kla­tek schodowych,
  • wzmoc­nie­nie stropu ostat­niej kon­dy­gna­cji kon­struk­cją stalową,
  • prace murarskie,
  • roboty roz­biór­kowe przy ścian­kach ażu­ro­wych i dacho­wych pły­tach korytkowych,
  • wyko­na­nie stro­po­da­chu o kon­struk­cji sta­lo­wej wraz z war­stwami izo­la­cji i przekryciem,
  • wyko­na­nie pod­szybi i nad­szybi windowych.